مقاله اثر هرس شاخه های جانبی بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام کرچک (.Ricinus communis L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم زراعی از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: اثر هرس شاخه های جانبی بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام کرچک (.Ricinus communis L)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رقم
مقاله کرچک (.Ricinuscommunis L)
مقاله گیاه روغنی
مقاله هرس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری فرد الناز
جناب آقای / سرکار خانم: نبی زاده اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده قورت تپه عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: گرامی فرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر هرس شاخه های جانبی بر عملکرد و اجزا عملکرد چهار رقم گیاه کرچک، مطالعه ای در سال زراعی ۱۳۸۹ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی ساعتلوی ارومیه انجام شد. این آزمایش در قالب کرت های یکبار خرد شده با طرح بلوک های کامل تصادفی و در سه تکرار پیاده شد. فاکتور اصلی شامل چهار رقم کرچک (۲۳-۸۰، ۲۹-۸۰، ۱-۱۲-۸۰ و ۱۷-۸۰) و فاکتور فرعی شامل سه نوع هرس (عدم هرس، هرس دو شاخه جانبی و هرس چهار شاخه جانبی) بود. صفات مورد مطالعه عبارت بودند از: طول خوشه اصلی، تعداد دانه در بوته، وزن دانه در خوشه اصلی، وزن صد دانه، عملکرد دانه، وزن خوشه اصلی، وزن دانه در بوته، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت و عملکرد روغن. نتایج حاصل از داده های مورد بررسی نشان داد که از لحاظ آماری بین ارقام کرچک از نظر کلیه صفات مورد مطالعه اختلاف معنی داری وجود داشت. هم چنین اثر هرس و اثر متقابل دو فاکتور رقم و هرس تنها بر صفات وزن دانه در خوشه اصلی و وزن خوشه اصلی اثر معنی داری داشتند. بنا به نتایج بدست آمده، می توان رقم ۱-۱۲-۸۰ و هرس چهار شاخه جانبی را با بیشترین عملکرد دانه (۱۴۹۷٫۵ کیلوگرم در هکتار)، عملکرد بیولوژیک (۱۴۲۰۰ کیلوگرم در هکتار) و عملکرد روغن (۸۰۵٫۴۵ کیلوگرم در هکتار) جهت کشت در منطقه توصیه نمود.