سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت انرژی در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رزا پیروز –
سیدابوالقاسم مرتضوی –
زورار پرمه –

چکیده:

انرژی یکی از نهاده هایی است که در بیشتر صنایع و بخش های اقتصادی و اجتماعی به کار می رود و افزایش قیمت آن دارای تبعات گسترده اقتصادی است و زنجیره ای از افزایش قیمت ها را به دنبال دارد. در این مطالعه برای ارزیابی تأثیر تغییرات قیمت حامل های انرژی از جدیدترین ماتریس حسابداری اجتماعی(SAM) (جدول ۴۰ بخشی سال ۱۳۸۵) استفاده شده است و آثار و تبعات هفت حامل انرژی بر اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است. افزایش یک-باره قیمت کلیه حامل های انرژی، به گواهی محاسبات انجام شده، شوک بزرگی را به جامعه وارد می کند به گونه ای که متوسط شاخص قیمت در اقتصاد به ۳۷/۱۴۷ درصد خواهد رسید. همچنین شاخص قیمت در بخش های کشاورزی، معدن، صنعت و خدمات به ترتیب ۸۸/۲۰، ۲۹/۱۶۱، ۴۹/۳۵۹ و ۸۴/۴۷ درصد افزایش می یابد. بررسی این افزایش بیانگر آن است که شاخص هزینه زندگی در تمام گروه ها افزایش یافته و از آن جا که ارقام مذکور معیاری برای رفاه خانوارها به شمار می رود مشاهده می گردد که آثار و تبعات حذف یارانه ی حامل های انرژی موجب کاهش بیشتر رفاه در خانوارهای شهری در مقایسه با خانوارهای روستایی می شود به گونه ای که شاخص هزینه خانوارهای شهری ۳۳/۱۵ درصد و خانوارهای روستایی۸۴/۱۴ درصد افزایش می یابد. همچنین هزینه عوامل تولید نظیر جبران خدمات کارکنان روستایی، جبران خدمات کارکنان شهری، مازاد عملیاتی و درآمدمختلط به ترتیب ۳۶/۱۳، ۵۷/۱۳، ۵۸/۹ و ۱۱/۱۵درصد افزایش می یابد.