سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا معمارپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس، گروه زیست شناسی علوم گیا
محمدرضا هادی –

چکیده:

در این تحقیق تاثیر نیتریک اکسید ) NO ( به صورت سدیم نیترو پروساید ) SNP 055 و ۰۰۵ ، ( در چهار غلظت )صفر یا شاهد، ۰۵٪ ۰۵ ٪ و ۵۰ ،٪۵۰ ، ٪ میکرو مولار( بر روی دو رقم سیب زمینی )آگریا و مارفونا( در چهار سطح خشکی )آبیاری در حد ۰۵۵ظرفیت زراعی( در شرایط گلخانه ای به صورت فاکتوریل در قالب یک طرح کاملاً تصادفی بررسی گردید. ریز غده های سیب زمینیدرخاک مناسب )خاک زراعی و کود برگ( درون گلدان های ۴ لیتری پلاستیکی کاشت گردید و در مرحله ۸ برگی تیمارهای خشکی و تیمارهای SNP ) هر دو هفته یک بار، مجموعاً چهار مرتبه( به صورت آبیاری بر روی آن ها اعمال گردید.، تعداد برگ، طول میانگره، سطح برگ، ضخامت ساقه، طول ساقه، وزن تر بخش هوا یی، وزن تر بخش ر یشه، وزن خشکبخش هوایی، وزن کشک بخش ریشه، وزن تر غده های هر گلدان، تعداد غده های یک گلدان و میزان کلروفیل به عنوان شاخص های رشد گیاه و هچنین میزان پرولین برگ به عنوان شاکص مقاومت گیاه به شکی در کلیه نمونه ها اندازه گیری گردید. نتایج نشانداد که اثر رقم، خشکی و SNP ب ر روی تمامی صفات مورد م طالعه در س سطح ۱٪ معنی دار بود. همچنین نتایج نشان داد که تیمارSNP اثرات مخرب تنشخشکی را تا غلظت ۰۵۵ میکرو مولار بهبود می بخشد )اثرات مثبت بر روی شاخص های رشد دارد( ولی غلظت های بالاتر این ترکیب اثرات مخرب تنش خشکی را نه تنها بهبود نای بخشد بلکه تشدید هم می کناد )کااهش شااکص هاا یرشد دیده می شود(. به علاوه نتایج نشان داد که میزان پرولین در برگ با افزایش میزان تنش کشکی، افزایش می یابد. از اینرو به نظر می رسد که یکی از راهکارهای مقابله با کشکی در گیاه سیب زمینی افزایش میزان پرولین در سلول باشد.