سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

پیام زالی کاکش – کارشناس ارشد زراعت
شاپور لرزاده – اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
ناظر آریان نیا – اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
عبدالکریم بنی سعیدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه سه رقم جدید آفتابگردان (آلستار، مستر و لاکومکا) آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۳-۱۳۸۴ در مزرعه آزمایشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر در قالب طرح کرتهای خرد شده با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجراء گردید. تیمارها شامل سطوح نیتروژن (صفر، ۱۰۰ و ۲۰۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) به عنوان عامل اصلی و سه رقم جدید آفتابگردان (ارقام آلستار، مستر و لاکومکا) به عنوان عامل فرعی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این بررسی نشان داد که اثر سطوح کود نیتروژن بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد دانه (وزن هزار دانه و تعداد دانه در طبق و قطر طبق) در سطح آماری یک درصد معنی دار گردید. بگونه ای که بیشترین میزان عملکرد دانه و اجزای عملکرد دانه به ترتیب در سطح کودی ۱۰۰ و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار بدست آمد. نتایج نشان داد که بین ارقام از لحاظ عملکرد دانه و اجزای عملکرد دانه (وزن هزار دانه، تعداد دانه در طبق و قطر طبق) در سطح احتمال یک درصد اختلاف معنی داری وجود داشت. بررسی اثرات متقابل نشان داد که بالاترین عملکرد دانه و اجزای عملکرد دانه در تیمار رقم آلستار و تیمار کودی ۱۰۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار وجود داشت که از لحاظ تیمار با سایر تیمارها اختلاف معنی داری در سطح احتمال یک درصد داشت. به این ترتیب به نظر می رسد که کاربرد نیتروژن به میزان ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار برای رقم آلستار امکان استفاده از عوامل تغذیه ای و میکروکلیمائی را در جهت حصول عملکرد بهتر فراهم آورده است.