سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سمیه اسفندیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد
سید عبدالله افتخاری – استادیار گروه باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز
مختار حیدری – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، ملاث

چکیده:

میزان فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در گیاهان در سطح پایین می باشد ولی پس از قرارگیری گیاهان در معرض نیترات، فعالیت این آنزیم افزایش می یابد. این آزمایش به منظور بررسی اثر نیترات بر فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در برخی توده های اسفناج ایرانی انجام گردید. دانهال های ده ژنوتیپ اسفناج در معرض سه تیمار نیترات (محلول هوگلند تغییر یافته با نیترات پتاسیم توصیه شده، محلول های هوگلند با دو و یا سه برابر نیترات پتاسیم مقدار توصیه شده) قرار گرفتند. نتایج نشان دادند فعالیت نیترات ردوکتاز در ریشه های توده کرمان بیشتر از ریشه سایر توده ها بود. در توده زنجان- ۲، فعالیت نیترات ردوکتاز کمتر از سایر توده ها بود. فعالیت نیترات ردوکتاز در تیمار نیترات شاهد و دو برابر نیترات تفاوت معنی داری نداشت ولی افزایش معنی دار در فعالیت آنزیم با افزایش نیترات به سه برابر وجود داشت. نتایج آزمایش حاضر نشان دادند افزایش نیترات به طور مؤثری متابولیسم نیترات در ریشه ها و برگ های توده های اسفناج بومی ایران را تغییر داد. این تفاوت ها می تواند برای گزینش یک توده اسفناج به عنوان یک ژنوتیپ کارآمد در متابولیسم نیترات مهم باشد.