سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کیانوش حق نما – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و کنترل علف های هرز دانشگاه آزاد اسلامی
ابوالفضل فرجی – اعضای هئیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان گلستان
لیلا علیمرادی – دانشکده کشاورزی واحد دانشگاه آزاد مشهد
عبدالعزیز حقیقی – اعضای هئیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان گلستان

چکیده:

کنجد یکی از قدیمی ترین دانه های روغنی است که تقریباً در تمام کشورها و در تمام فصل ها کشت می گردد . میزان کاربرد عناصر غذائی در زراعت بسته به نوع عناصر غذائی، خاک و گیاه متفاوت است. هدف از این بررسی اثر تیمارهای نیتروژن بر رشد، عملکرد و روغن کنجد است. بدین منظور در سال ۱۳۸۸ در شهرستان رامیان واقع در استان گلستان به صورت طرح آزمایشی فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار ۲۰ تیمار به اجرا درآمد. تراکم کنجد ثابت در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که میانگین ارتفاع نهایی کنجد در تیمار ۵۰ و ۱۰۰ کیلوگرم نیتروژن خالص به ترتیب برابر ۱۰۱ و ۱۱۶ سانتی متر بود میانگین عملکرد دانه کنجد در تیمارهای ۵۰ و ۱۰۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار به ترتیب ۶۴۴ و ۸۰۰ کیلوگرم د ر  بود هکتار رسید. اثر نیتروژن بر قطر ساقه کنجد و ماده خشک اندام های هوایی در زمان رسیدگی فیزیولوژیک از نظر آماری معنی دار نبود. اما در تیمار ۱۰۰ کیلو گرم در هکتار نیتروژن تعداد شاخه فرعی کنجد ۱۵ درصد ،کپسول ۲۵ درصد، تعداد دانه در کپسول ۴/۵ درصد وزن هزار دانه ۱۷/۵ ، عملکرد ۱۹/۵ درصد و شاخص برداشت ۲۱/۵ درصد نسبت به تیمار ۵۰ کیلو گرم در هکتار افزایش نشان داد. درصد روغن کنجد با افزایش نیتروژن از ۵۰ کیلوگرم به ۱۰۰ کیلو گرم در هکتار ۱۰ در صد کاهش یافت.