مقاله اثر نیکوتین بر میزان انسولین، گلوکز،پروفایل لیپیدی و آنزیم های کبدی ALP، ALT و AST در موش های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۲۶۳ تا ۲۷۰ منتشر شده است.
نام: اثر نیکوتین بر میزان انسولین، گلوکز،پروفایل لیپیدی و آنزیم های کبدی ALP، ALT و AST در موش های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیکوتین
مقاله انسولین
مقاله گلوکز
مقاله لیپیدها
مقاله ALP
مقاله AST
مقاله ALT

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صیادی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: نیکوتین یکی از مواد موثر موجود در سیگار می باشد. نیکوتین برای مغز، سیستم های قلبی عروقی، تنفسی و بافت های مختلف بدن سمی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر نیکوتین بر آنزیم های آلانین آمینوترانسفراز (ALT)، آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) و آلکالین فسفاتاز (ALP)، پروفایل لیپیدی، گلوکز و انسولین در موش های دیابتی شده انجام گرفت. مواد وروش ها: در این مطالعه تجربی از ۵۰ سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار با وزن تقریبی ۲۲۰ تا ۲۵۰ گرم استفاده شد که به ۵ گروه ۱۰تایی شامل کنترل (فاقد تیمار)، شاهد دیابتی، ۳ دسته تجربی شامل موش های دیابتی شده ای که تحت تیمار دوز های ۰٫۱۲۵ mg/kg، ۰٫۵ و ۰٫۲۵، نیکوتین قرار داشتند تقسیم شدند. در این مطالعه برای دیابتی کردن موش ها از تزریق درون صفاقی ۶۰ mg/kg استرپتوزوتوسین استفاده گردید. در پایان آزمایش از موش ها خون گیری به عمل آمده و میزان سرمی آنزیم های AST، ALP، ALT، LDL، HDL، کلسترول، تری گلیسرید، انسولین و گلوکز بررسی گردید. داده ها به کمک آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون پیگیری Tukey توسط نرم افزار SPSS نسخه ۱۸، آنالیز شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد که غلظت آنزیم های
ALP، AST، ALT، انسولین، گلوکز، کلسترول تام، تری گلیسرید و LDL در گروه های تجربی دارای افزایش و غلظت HDL دارای کاهش معناداری نسبت به گروه شاهد می باشند.
نتیجه گیری: نیکوتین، باعث افزایش عوارض ناشی از بیماری دیابت از قبیل افزایش قند، چربی ها و آنزیم های کبدی
ALP، AST و ALT می-گردد.