مقاله اثر نیکل و مس بر بیومس، محتوای رنگیزه ای و آنزیم های آنتی اکسیداتیو در ریشه ها و اندام هوایی گیاه ذرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در نشریه علوم (دانشگاه خوارزمی) از صفحه ۷۰۱ تا ۷۱۲ منتشر شده است.
نام: اثر نیکل و مس بر بیومس، محتوای رنگیزه ای و آنزیم های آنتی اکسیداتیو در ریشه ها و اندام هوایی گیاه ذرت
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سمیت مس و نیکل
مقاله مالون دی آلدئید
مقاله محتوای رنگیزه ای
مقاله فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوراکبر لطیفه
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیم زاده نفیسه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مس و نیکل از عناصر ریزمغذی در گیاهان هستند که در حفظ متابولیسم طبیعی و رشد گیاه نقش اساسی دارند، ولی مازاد آن ها نیز بر بسیاری از عملکردهای فیزیولوژیکی اثر بازدارندگی دارد. در این پژوهش، گیاه ذرت تحت تیمارهای سولفات مس (۰ و ۱۰۰ میکرو مولار)، سولفات نیکل (۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ میکرو مولار) و برهم کنش مس (۱۰۰ میکرومولار) و نیکل (۱۰۰ و ۲۰۰ میکرومولار) در محیط هیدروپونیک کشت شدند. بعد از یک ماه تیمار، پارامترهای رشد و برخی تغییرات بیوشیمایی در ریشه ها و اندام هوایی گیاهان کشت شده بررسی شد. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت مس و نیکل، محتوای رنگیزه ای (کلروفیل a، b و کاروتنوئید کل)، طول و وزن خشک ریشه ها و اندام هوایی کاهش یافت، در صورتی که نشت یون K+ و میزان مالون دی آلدئید به عنوان شاخص پراکسیداسیون چربی و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانی افزایش یافت، همچنین برهم کنش مس و نیکل اثر هم یاری با یک دیگر داشته و اثر هم را تشدید کردند.