سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پرویز قدوسی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
مصطفی خانزادی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
علی اکبر شیرزادی جاوید – دانشجوی دکتری مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه علم و صنعت ایران
یاسر رحمانی چراتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

رئولوژی و کارایی بتن خودتراکم یکی از پارامترهای مهم آن است که بر خصوصیات بتن خودتراکم تازه و سخت شده اثرگذار است. در این تحقیق اثر دو نوع پودر سنگ شامل پودر سنگ آهک و گرانیت به عنوان پر کننده در بتن خودتراکم بر روی گشتاور جاری و ویسکوزیتهگشتاور محاسبه شده از دستگاه رئومتر بتن بررسی شده است. همچنین اثر پر کننده و حجم خمیر در جداشدگی استاتیکی این بتن مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد در بتن خودتراکم حاوی پودر سنگ آهک، در یک مقدار بهینه پودر سنگ آهک ( ۲۰۰ کیلوگرم در متر مکعب) ویسکوزیته پلاستیک، حداکثر و مقدار تنش جاری، حداقل می باشد. در حالیکه در بتن حاوی پودر سنگ گرانیت این مطلبصادق نیست و با افزایش مقدار پودرسنگ گرانیت از ۱۰۰ به ۲۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب گشتاور جاری و ویسکوزیته گشتاور بطور همزمان افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان می دهد در بتن حاوی پودر سنگ آهک و گرانیت بیشترین مقدار جداشدگی استاتیکی در مقدار پر کننده ۲۰۰ کیلوگرم در متر مکعب است.