سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهرداد رسولی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سی
فرشاد دشتی – استادیاران علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
احمد ارشادی –

چکیده:

این پژوهش در راستای بررسی اثر هرس شاخه در ۳ سطح (۲، ۳ و۴ شاخه اصلی) و انتخاب میوه در ۲ سطح (انتخاب میوه روی شاخه اصلی، انتخاب میوه روی شاخه اصلی و فرعی) بر عملکرد و رشد گیاه فلفل گلخانه ای رقم نارنجی پارامو بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در همدان طی سال های ۸۸ تا ۸۹ مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد اثرمتقابل نوع هرس در انتخاب میوه بر تعداد میوه، عملکرد کل، عملکرد قابل فروش و درصد میوه نشینی اثر معنی دار داشت ولی بر روی متوسط وزن میوه اثر معنی داری نداشت. همچنین نوع هرس بر ارتفاع و تعداد گره بوته ها اثر معنی دار داشت. بیشترین تعداد میوه (۷/۱۵)، عملکرد کل (۲/۲۳۵۹ گرم در بوته)، عملکرد قابل فروش (۴/۲۲۷۵ گرم در بوته) و درصد میوه نشینی (۷/۵۴%) مربوط به هرس چهارشاخه با انتخاب میوه روی شاخه اصلی بود. بیشترین ارتفاع (۲۵۵ سانتی متر) و تعداد گره (۵/۴۴) از هرس دو شاخه بدست آمد. نتایج نشان داد با کاهش تعداد شاخه ها، تعداد میوه، عملکردکل، عملکرد قابل فروش و درصد میوه نشینی در بوته کاهش می یابد اما ارتفاع بوته و تعداد گره در بوته ها افزایش نشان می دهد.