سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید ایمانی – مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی جهاد کشاورزی اصفهان
رسول خسروی – مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی جهاد کشاورزی اصفهان
محمدعلی نجات – دستیارعلمی دانشگاه پیام نور فرمهین
محسن دانشمندوزیری – مربی دانشگاه جامع علمی کاربردی جهاد کشاورزی اصفهان

چکیده:

تراکم زیاد لایه های زیرین خاک محدود کننده پتانسیل مطلوب ارقام مختلف پنبه است. در تحقیق حاضربه منظوربررسی اثرات زیر شکن زنی بر روی عملکرد پنبه آزمایشی بصورت طرح فاکتوریل ۲۲ (دو فاکتور و هر فاکتور دارای دو سطح) انجام شد. یکی از فاکتور ها عمق زیر شکن زنیA با دو سطح ۴۵-۳۵ سانتی متر a1 و ۵۵-۴۵ سانتیمترa2 و فاکتور دیگر نوع زیرشکن B با دوسطح زیرشکن L شکل b1 و زیرشکن C شکل b2 بوده است. چهار تیمار (ترکیب سطوح دو فاکتور) در چهار تکرار( r=4 و بصورت کاملا تصادفی درخاک لومی منطقه کبوتر آباد اصفهان بر روی عملکرد گیاه پنبه (رقم ورامین) پیاده و اجرا شد. نتایج حاصله از اندازه گیری شاخص مخروط خاک نشان داد که عملیات زیرشکن زنی باعث کاهش شاخص مخروط خاک متراکم، تا ۱۴ درصد شده است. همچنین تجزیه آماری داده های مربوط به توزین وش پنبه، اختلاف معنی داری(p<0/05 بین تیمار ها نشان داد. مقایسه میانگین ها با آزمون اختلاف معنی دار قابل اعتماد، اختلاف معنی داری بین ترکیب سطوح را نشان نداد، اما از نظر عددی تیمارa2b2 2/1075 تن در هکتار) بیشترین و تیمار a1b2 2/0575 تن درهکتار کمترین میزان عملکرد را داشتند. تجزیه آماری داده های مربوط به عملکرد دانه اختلاف بسیار معنی داری (p<0/01 را بین تیمار ها نشان داد