سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

آزاده سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
غلامحسین داوری نژاد – دانشیاران باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
علی تهرانی فر – دانشیاران باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
حسین صادقی – دانشیار دانشکده علوم زراعی ساری، دانشگاه مازندران

چکیده:

از نظر گرده افشانی اکثر ارقام سیب دگرگشن هستند لذا تمام واریته های آن برای تشکیل میوه مطلوب و قابل قبول تجاری به دگر گرده افشانی با گرده های سازگار و همپوشانی گلدهی نیاز دارند، بدین ترتیب در این پژوهش اثر نوع دانه گرده بر کمیت تشکیل میوه سیب رقم گالا با روش های مختلف گرده افشانی در شرایط آب و هوایی کیاسر-مازندران بررسی شد . گل های سیب رقم گالا با گرده ارقام گرانی اسمیت، دلباراستیوال، رداستار و گلدن دلیشز به عنوان والد گرده زا در شرایط خودگرده افشانی طبیعی، مصنوعی و گرده افشانی آزاد به عنوان شاهد در ۵ تکرار هر کدام حدود ۳۰ گل گرده افشانی شدند . گل های اخته شده رقم گالا به منظور بررسی امکان تشکیل میوه پارتنوکارپ بدون گرده افشانی ایزوله شدند. این آزمایش با ۵ تکرار از هر تیمار بر روی گالا براساس طرح بلو کهای کامل تصادفی انجام و آنالیز واریانس داده های مشاهده ای با استفاده از نرم افزار Excel و MSTATC انجام و با آزمون چند دامنه ای دانکن مقایسه شد . نتایج حاکی از آن است که گرده دلباراستیوال (۳۰/۸۲ درصد) و گرده رداستار ( ۲۵ درصد)، بیشترین درصد تشکیل میوه نهایی در سیب گالا را باعث شدند و این اختلاف با سایر تیمارها در سطح ۵ درصد معنی دار بود.