سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رضا گیمدیل – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
مجید عزیزی – دانشیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
مصطفی گهرنژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور بررسی اثر نوع بستر کشت برمیزان رشد و عملکرد سوخ موسیر ایرانی آزمایشی برپایه طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار بستر کشت ( کوکوپیت ۱۰۰% ،شن –رس به نسبت۵۰% ،شن ۱۰۰% ، رس۱۰۰% و کاه –خاک به نسبت ۵۰% ) درپنج تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی انجام شد. فاکتورهای مورد اندازه گیری شامل وزن ترسوخ ، عرض سوخ، طول سوخ، وزن خشک سوخ و چگالی سوخ برداشت شده بود. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که سوخ های کاشته شده در بستر کاه به اضافه رس دارای بیشترین میزان وزن خشک (۴۴/۱۰ گرم) بود. بیشترین دانسیته موسیرهای تولید شده مربوط به بستر کشت شن(۲۸/۱) و شن به اضافه رس (۲۶/۱) بود. در بین سوخ های کشت شده بیشترین درصد افزایش وزن (۸۳/۲۴ درصد ) مربوط به بستر کشت کوکوپیت بوده است.