سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علیا محمدی – کارشناس ارشدباغبانی گرایش گیاهان زینتی
سیدنجم الدین مرتضی – استادیار گروه باغبانی دانشگاه زنجان

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی اثرات سطوح مختلف نیترات پتاسیم و نوع بستر کاشت بر جوانه زنی بذر گیاه سیکلامن ایرانی در سال ۱۳۸۸ در گروه باغبانی دانشگاه زنجان انجام شد. نوع بستر کشت در چهار سطح(دستمال کاغذی، پیت و پرلایت، پیت و ماسه و پیت و پرلایت و ماسه) و نیترات پتاسیم در چهار سطح(۰، ۱/۰، ۲/۰ و ۳/۰ در صد) در سه تکرار(۴۸ نمونه) بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاَ تصادفی اجرا شد. در این آزمایش سرعت و درصد جوانه زنی، سطح برگ و طول دمبرگ ارزیابی شد. نتایج نشان داد که سطوح مختلف نیترات پتاسیم و نوع بستر بر صفات درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، سطح برگ و طول دمبرگ در سطح ۱% اثر معنی داری داشت. همچنین تاثیر متقابل نیترات پتاسیم و نوع بستر در صفات درصد و سرعت جوانه زنی در سطح ۵% و در صفات سطح برگ و طول دمبرگ در سطح ۱% اثر معنی دار داشت. برترین تیمار در سرعت جوانه زنی، درصد جوانه زنی، سطح برگ و طول دمبرگ تیمار ۴b3a(بستر پیت و ماسه همراه با غلظت ۳/۰ درصد نیترات پتاسیم) بود و کمترین اثر مربوط به تیمار شاهد(۱b1a ) بود.