سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لیلا عبدی – دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

آزمایش در محل گلخانه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در طی سال ۱۳۹۲ اجرا گردید. قالب آماری طرحفاکتوریل در سه تکرار بود. تیمارهای آزمایش شامل نوع بستر در چهار سطح (کود گاوی، کود اسبی، ضایعات خانگی و بقایای گیاهی) و مقادیر کرم به عنوان عامل دوم در چهار سطح (بدون کرم یا شاهد، ۲/۵، ۵ و ۱۰ کیلوگرم در مترمکعب) در نظر گرفته شد. برای دو بستر کود گاوی و ضایعات گیاهی که از میزان مس اولیه پایینی برخوردار بودند فعالیت کرم سبب افزایش معنی دار مس و برای دو بستر کوداسبی و ضایعات خانگی که از میزان مس اولیه بالایی برخوردار بودند سبب کاهش میزان مس شد. میزان عنصر منگنز در ورمی کمپوستحاصل از تغذیه توسط کرم برای همه بسترهای تغذیه، به جز بستر ضایعات خانگی کاهش یافت. این کاهش برای بستر ضایعات گیاهی کهاز میزان منگنز اولیه بالایی برخوردار بودند معنی دار بود. فعالیت کرم سبب کاهش میزان کادمیوم در چهار بستر گردید. تغذیه کرم از هرچهار بستر مورد بررسی، سبب تعدیل میزان مس، منگنز و کاهش کادمیوم در ورمی کمپوست حاصل شد.