سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

لاله هداوند – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد
علی فدوی –

چکیده:

راکتورهای برج حباب کار بطور گسترده به عنوان راکتورهای چندفازی درواکنشهای شیمیایی و فرایندهای تخمیری تصفیه آب و کشت سلول استفاده می شوند درراکتورهای دو فازی مایع – گاز اندازه حباب شدیدا به خصوصیات هندسی راکتور شرایط عملیات خصوصیات فیزیکی دو فاز و نوع توزیع کننده گاز وابسته است و انتقال جرم مهمترین هدف فرایند را تحت تاثیر قرار میدهد زیرا با ایجاد حبابهای کوچکتر درراکتور انتقال جرم افزایش می یابد. دراینتحقیق اثر نوسان توزیع کننده هوا براندازه حباب درسیستم اب و هوا در راکتور برج حباب کار مورد بررسی قرارگرفت اندازه گیری حباب با استفاده از روشفتوگرافی انجام شد نتایج نشان داد که با افزایش سرعت ظاهری گاز حبابهای بزرگتری تولید می شود