سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

فهیمه بنی اسد – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران
صادق خلیلیان – عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران
محمد قربانی – عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
قباد عبداللهی آرپناهی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

هدف از انجام این مطالعه، بدست آوردن اثر نهایی تغییر اقلیم بر درآمد و عملکرد گندمکاران استان خراسان رضوی، با استفاده ازرهیافت ریکاردین میباشد. روش برآورد دادهها، روش پانل دیتا بوده، که در آن از دو مدل درجه دوم(توانی) برای بررسی دو اثرگفته شده در قالب روش اثرات ثابت دو طرفه استفاده شده است. نتایج نشان میدهد، که افزایش میانگین دمای خردادماه، میانگین دمای مهر تا آذر ماه، میانگین دمای فروردین و اردیبهشت ماه و بارندگی خردادماه بر رانت گندمکاران اثر کاهشی داشته و باافزایش این فاکتورها رانت کاهش مییابد و هر گاه از مقدار بحرانی بگذرد، رانت منفی میشود. همچنین میانگین درصد رطوبتفروردین و اردیبهشت ماه و بارندگی فروردین و اردیبهشت ماه، اثر مثبتی بر رانت داشته و با افزایش این دو، اثر نهایی مثبت و موثری بر رانت خواهد داشت و هنگامی که مقدار این فاکتورها از مقدار بحرانی پایینتر رود، رانت منفی میشود