مقاله اثر نمک های کلرید سدیم و کلسیم بر ویژگی های صمغ دانه ریحان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در علوم غذایی و تغذیه از صفحه ۷۵ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: اثر نمک های کلرید سدیم و کلسیم بر ویژگی های صمغ دانه ریحان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلرید سدیم
مقاله کلرید کلسیم
مقاله ویسکوزیته
مقاله هیدروکلوئید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی فخرالدین
جناب آقای / سرکار خانم: کاشانی نژاد مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هیدروکلوئیدها یا صمغ ها به عنوان ترکیباتی با وزن مولکولی بالا تعریف می شوند که می توانند در آب حل یا پخش شوند و ایجاد محلول های ویسکوز و ژل ها نمایند. در این پژوهش اثر نمک ها در غلظت های مختلف بر خصوصیات رئولوژیکی محلول صمغ دانه ریحان مطالعه شد.
مواد و روش ها: اثر کلرید سدیم و کلسیم در غلظت های ۱٫۰، ۲۵٫۰، ۵٫۰ و ۱ درصد بر خصوصیات رئولوژیکی محلول صمغ دانه ریحان (۲٫۰%) بررسی شد. خصوصیات رئولوژیکی محلول ها توسط یک ویسکومتر چرخشی بروکفیلد اندازه گیری گردید.
یافته ها: در همه محلول ها با افزایش سرعت برشی، ویسکوزیته ظاهری کاهش می یافت، که نشان دهنده رفتار شل شونده با برش (سودوپلاستیک) صمغ دانه ریحان می باشد. برهمکنش بین صمغ و نمک باعث کاهش ویسکوزیته محلول ها شد و مقدار تغییر ویسکوزیته به نوع نمک مصرفی بستگی دارد. با افزایش غلظت کلرید سدیم از ۱٫۰ به ۱ درصد، ویسکوزیته ظاهری محلول صمغ از ۸٫۱ mpa.s به ۱٫۹mpa.s کاهش یافت (سرعت برشی برابر ۶٫۲S-1).
نتیجه گیری: مدل قانون توان به خوبی رفتار غیر نیوتنی صمغ دانه ریحان در حضور نمک ها را توصیف می کند. برازش داده ها با این مدل نشان داد که نوع و مقدار نمک باعث تغییر ضریب قوام (kp) و شاخص رفتار جریان (np) می شوند. افزودن کلرید سدیم و کلسیم باعث افزایش شاخص رفتار جریان و کاهش خاصیت سودوپلاستیک محلول ها می شوند.