مقاله اثر نفتالین بر اختلالات آندوکرینی مراحل پیش زرده سازی و زرده سازی ماهی ماده مید Liza klunzingeri که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مجله علوم و فنون دریایی ایران از صفحه ۵۵ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: اثر نفتالین بر اختلالات آندوکرینی مراحل پیش زرده سازی و زرده سازی ماهی ماده مید Liza klunzingeri
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زرده سازی
مقاله ۱۷-بتا استرادیول
مقاله کورتیزول
مقاله تری یدوتیرونین
مقاله هیدروکربن های حلقوی آروماتیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موحدی نیا عبدالعلی
جناب آقای / سرکار خانم: یاراحمدی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: رستگار سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این مطالعه بررسی اثر نفتالین بر سیستم اندوکرین در ماهیان ماده در دو مرحله پیش زرده سازی و زرده سازی است. در آزمایش اول ماهیان ماده مید (Liza klunzingeri) به دو گروه شاهد و تیمار تقسیم شدند. به گروه تیمار محلول ۵۰ mg/kg نفتالین در ۲ ml/g روغن گیاهی به ازای وزن بدن به صورت درون صفاقی تزریق شد. برای گروه شاهد از ۲ ml/g به ازای وزن بدن روغن گیاهی استفاده شد. از هر دو گروه پس از ۳ ساعت نمونه گیری صورت گرفت. طراحی آزمایش دوم مانند آزمایش اول شکل گرفت، و به منظور رهایش آرام نفتالین از ایمپلنت درون صفاقی ۱۰ ml/g روغن نارگیل به تنهایی برای گروه شاهد و ایمپلنت ۵۰ mg/kg نفتالین محلول در ۱۰ ml/g روغن نارگیل به ازای وزن بدن استفاده شد. ۷۲ ساعت پس از ایمپلنت نمونه گیری انجام شد. داده های بدست آمده در هر دو حالت استرس حاد و مزمن افزایش معنی دار کورتیزول را نشان داد. در مقابل کاهش معنی دار سطوح پلاسمایی ۱۷ بتا استرادیول و تری یدوتیرونین در استرس مزمن مشاهده شد. به نظر می رسد افزایش کورتیزل به منظور تامین نیاز بیشتر به انرژی در شرایط استرس باشد. نفتالین با اثر مهاری بر آنزیم های استروئیدوژنز به صورت مستقیم و فعال کردن رسپتور های آریل هیدروکربن به صورت غیر مستقیم سبب کاهش ۱۷ بتا استرادیول و تری یدوتیرونین می شود. بر اساس نتایج استرس PAH در ماهیان ماده می تواند منجر به آشفتگی اندوکرینی و اختلال در بلوغ و تولید مثل موفق شود.