مقاله اثر نسبت های متفاوت +NO3: NH4 بر رشد، محتوای قند و رنگیزه های فتوسنتزی ذرت رقم ۷۰۴ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش در علوم زراعی از صفحه ۸۵ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: اثر نسبت های متفاوت +NO3: NH4 بر رشد، محتوای قند و رنگیزه های فتوسنتزی ذرت رقم ۷۰۴
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله نیترات
مقاله آمونیوم
مقاله وزن تر
مقاله وزن خشک
مقاله قندهای محلول
مقاله کلروفیل
مقاله کاروتنوئید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیوانی اصل اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: دیلمقانی کمال الدین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، اثر نسبت های مختلف NO3: NH4+ (40: 60، ۲۰: ۸۰، ۰: ۱۰۰) روی برخی پارامترهای رشد، از جمله وزن تر و وزن خشک اندام های رویشی (ریشه، برگ، ساقه)، غلظت کربوهیدرات های محلول و رنگیزه های فتوسنتزی (کلروفیل a، کلروفیل b و کلروفیل کل و کاروتنوئیدها) در رقم ۷۰۴ ذرت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان دادند که با کاهش نسبت NO3: NH4+: از ۰: ۱۰۰ به ۲۰: ۸۰ وزن تر ریشه و برگ و وزن تر و خشک ساقه کاهش و با کاهش آن از ۲۰: ۸۰ به ۴۰: ۶۰ افزایش یافت. در وزن خشک برگ و ریشه با کاهش نسبت NO3: NH4+: کاهش دیده شد هم چنین با کاهش نسبت NO3: NH4+: غلظت قندهای محلول در برگ کاهش یافت، در حالی که در ساقه با کاهش نسبت NO3: NH4+: از ۰: ۱۰۰ به ۲۰: ۸۰ افزایش و با کاهش آن از ۲۰: ۸۰ به ۴۰: ۶۰ کاهش دیده شد. در ریشه بالاترین غلظت قندهای محلول در نسبت ۴۰: ۶۰ وجود داشت و تفاوت آن بین دو نسبت دیگر معنی دار نبود. سنجش مقدار رنگیزه های فتوسنتزی نشان داد که با کاهش نسبت NO3: NH4+ به ۴۰: ۶۰ غلظت کلروفیل a و کاروتنوئیدها افزایش یافت. تفاوت آن ها در دو نسبت دیگر معنی دار نبود. غلظت کلروفیل b و کلروفیل کل با کاهش نسبت NO3: NH4+: کاهش یافت، با این حال، اختلاف سطوح آن ها در دو نسبت ۲۰: ۸۰ و ۴۰: ۶۰ معنی دار نبود.