سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امید(ضرغام) نگین تاجی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش ماشین های کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید
صادق افضلی نیا – استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و مناب
سعادت کامکار – استادیار بخش مهندسی ماشین های کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

مصرف سوخت بر حسب حجم سوخت در واحد زمان (لیتر در ساعت) تابع اندازه موتور و بار اعمال شده بر آن می باشد لذا معیار مناسبی برای مقایسه موتورها نمی باشد. بنابراین جهت مقایسه موتورها باید فاکتور مستقلی مانند مصرف سوخت ویژه که عبارت است از سوخت مصرف شده برای تولید واحد توان، مورد استفاده قرار گیرد. هدف از انجام این تحقیق،بررسی اثر نسبت تراکم بر بازده حجمی، دبی حجمی و مصرف سوخت ویژه یک موتور دیزلی چهار زمانه بود. همچنین اثر دور موتورو بر توان گشتاور خروجی این موتور بررسی گردید. در این مطالعه از دینامومتری که قابلیت تغییر حجم محفظه تراکم جهت تامین نسبت تراکم های مختلف را داشت، استفاده گردید. چهار نسبت تراکم مختلف شامل نسبتهای ۱۵ به ۱ و ۱۶ به ۱ و ۱۷ به ۱ و ۱۸ به ۱ و ۱۹ به ۱ در این تحقیق در نظر گرفته شد و پرامترهای بازده حجمی، دبی حجمی و مصرف سوخت ویژه در هر یک این نسبت تراکم ها اندازه گیری شد. همچنین گشتاور و توان تولیدی نیز در دورهای مختلف موتور تعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار و سه تکرار استفاده شد و میانگین تیمارها با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن با هم مقایسه گردیدند. نتایج تحقیق نشان داد که با افزایش نسبت تراکم ، مصرف سوخت ویژه کاهش یافت و گشتاور و توان خروجی موتور با افزایش دور موتور افزایش یافت. از طف دیگر، به دلیل افزایش دمای هوای متراکم شده در محفظه تراکم در اثر افزایش نسبت تراکم، افزایش نسبت تراکم کهش راندمان حجمی موتور گردید.