سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد قنبری – دانشیار دانشکده کشاورزی
محمد نصیرپور – کارشناس ارشد زراعت
ابوالفضل توسلی – دانشجوی دکتری اکولوژی
عبدالواحد کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی؛ دانشگاه زابل

چکیده:

به منظور بررسی کشت مخلوط ارزن و لوبیا چشم بلبلی آزمایشی به صورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با شش تیمار و سه تکرار در سال زراعی ۸۸ ۱۳۸۷در پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل انجام گرفت . تیمارهای آزمایشی شامل کشت خالص ارزن، کشت خالص لوبیا، ۲۵%ارزن +۱۰۰%لوبیا چشم بلبلی ،۵۰% ارزن +۱۰۰% لوبیاچشم بلبلی ،۷۵% ارزن +۱۰۰% لوبیاچشم بلبلی و۱۰۰% ارزن + ۱۰۰% لوبیاچشم بلبلی بودند.نتایج حاصل از تجزیه آماری داده ها نشان داد که تیمارهای نسبتهای مختلف کاشت اثر معنی داری بر تمامی صفات اندازه گیری شده داشتهاند. به طوری که برای گیاه ارزن بیشترین تعداد پانیکول در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت وبرای گیاه لوبیا نیز تمامی صفات اندازه گیری شده (نظیر تعداد نیام در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت) از کشت خالص هر یک از محصولات حاصل شد.