سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی درخشندی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه اراک
وحید بصیریزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه اراک
علیرضا آذربخت – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه اراک

چکیده:

در بسیاری از موارد بهدلیل عدم دسترسی به شتابنگاشتهای واقعی مناسب جهت انجام تحلیل لرزه ای آیین نامه های لرزه ای استفاده از شتابنگاشتهای منطبق شده بر طیف طرح و مقیاس شده براساس حداکثر شتاب PGA را مجاز می دانند دراین پژوهش با تحلیل یک شیروانی خاکی در برابر سه دسته هفت تایی شتابنگاشت حوزه نزدیک واقعی مقیاس شده براساس PGA و منطق برطیف طرح آیین نامه UBC97 به مقایسه نتایج حاصل از پاسخ شیروانی خاکی براساس روشهای مختلف انتخاب شتابنگاشت پرداخته شده است با انجام تحلیل های مورد نظر مشاهده می گرددکه تفاوت پاسخ لرزه ای شیروانی خاکی براساس روشهای مختلف انتخاب شتابنگاشت ورودی به اختلاف مقدار شتاب طیفی شتابنگاشت ها در زمان تناوب طبیعی شیروانی خاکی بستگی دارد همچنین با افزایش ارتفاع نقاط در شیروانی خاکی نرخ افزایش پاسخ تغییر مکان حداکثر کاهش می یابد.