مقاله اثر نانو ذرات کلوئیدی سیلیس تولیدشده از سبوس برنج بر ثبات ابعاد و جذب آب چوب صنوبر (Populus deltoides) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران از صفحه ۷۶۳ تا ۷۷۳ منتشر شده است.
نام: اثر نانو ذرات کلوئیدی سیلیس تولیدشده از سبوس برنج بر ثبات ابعاد و جذب آب چوب صنوبر (Populus deltoides)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانو ذرات سیلیس کلوئیدی
مقاله سبوس برنج
مقاله جذب آب
مقاله ثبات ابعاد
مقاله اثر ضدواکشیدگی
مقاله صنوبر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده سروه
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: بی پروا پوریا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق با هدف بررسی اثر محلول کلوئیدی نانوسیلیس با استفاده از منبع گیاهی سبوس برنج با تکنیک خاکسترسازی و هضم قلیایی بدست آمد، و بر خواص فیزیکی چوب صنوبر انجام شد. نمونه های آزمونی بر اساس استاندارد ASTM-D1037 در ابعاد ۲´۲´۲ cm3 تهیه گردیدند و در سیلندر اشباع، به روش بتل در پنج سطح ۰، ۱٫۲، ۱٫۷، ۲٫۲ و ۳٫۲ درصد با نانوسیلیس کلوئیدی اشباع شدند. درصد جذب و ماندگاری نانوسیلیس، تغییرات دانسیته، جذب آب و کارایی ضدواکشیدگی اندازه گیری شدند. درصد جذب نانو سیلیس در سطوح ۱٫۲، ۱٫۷، ۲٫۲ و ۳٫۲ درصد به ترتیب ۱۱۹٫۸۵، ۱۶۹٫۵۸، ۱۹۶٫۳۶ و ۲۱۴٫۷۵ درصد اندازه گیری شد. ماندگاری نانوسیلیس در پایین ترین و بالاترین سطح تیمار نیز ۱٫۲۸ و ۹٫۳۱ درصد گزارش گردید. نتایج نشان داد که دانسیته چوب از ۰٫۳۷ g/cm3 در نمونه شاهد به ۰٫۴۱ g/cm3 در بالاترین سطح جذب افزایش یافت. با افزایش سطح جذب نانوسیلیس، جذب آب نمونه های اشباع شده با افزایش غلظت نانو افزایش یافت، اما ثبات ابعاد نمونه های تیمارشده افزایش یافت؛ به طوری که پس از طولانی ترین زمان غوطه وری، واکشیدگی حجمی نمونه های اشباع شده با نانوسیلیس در مقایسه با نمونه شاهد کاهش یافتند. بنابراین با افزایش سطح جذب نانوسیلیس، اثر ضدواکشیدگی نمونه های اشباع شده پس از ۱۶۸ ساعت غوطه وری، در سطوح ۱٫۲، ۱٫۷، ۲٫۲ و ۳٫۲ درصد، به ترتیب ۳۶٫۵، ۴۲٫۹، ۳۴٫۷ و ۲۶٫۸ درصد برآورد شد.