سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهنام اسفندیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
آذر رضایی – کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی
سید حسین نعمتی – استادیار گروه باغبانی
علی تهرانی فر – دانشیار گروه باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

کاهش عمر گلجایی گلهای شاخه بریده را به انسداد آوندهای چوبی نسبت میدهند. هدف از این مطالعه بررسی تیمارهای مختلف نانوذرات جهت افزایش عمر پس از برداشت لیلیوم رقم شاکینگ میباشد. با توجه به نتایج همه تیمارهای نانوذرات در مقایسه با شاهد افزایش معنیدار عمر گلجایی را نشان دادند. بین غلظتهای مختلف نانوذرات، تیمار ۳۵ppm بیشترین میزان جذب محلولی گلدان، وزن تر نسبی و عمر پس از برداشت را داشت. بر اساس این آزمایش، بعلت داشتن مزایای برتراستفاده از نانوذرات نقره کاربرد این مواد جهت بهبود عمر گلجایی لیلیوم رقم شاکینگ پیشنهاد میگردد.