مقاله اثر نانو ذرات نقره بر فلور قارچی بذور گندم رقم چمران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در گیاه پزشکی از صفحه ۳۴۷ تا ۳۵۸ منتشر شده است.
نام: اثر نانو ذرات نقره بر فلور قارچی بذور گندم رقم چمران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلور قارچی
مقاله قارچ های بذر زاد
مقاله نانو ذرات نقره
مقاله گندم
مقاله کنترل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قمری محسن
جناب آقای / سرکار خانم: لطیفیان مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: فربد منصور
جناب آقای / سرکار خانم: امیربختیار نازنین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق اثر نانو ذرات نقره بر فلور قارچی بذر گندم رقم چمران و تعیین غلظت مناسب این ماده بر قارچ های بذرزاد مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی در شش تیمار که شامل یک سطح ضد عفونی با هیپوکلریت سدیم ۲٫۵ درصد به عنوان روش متداول ضد عفونی سطحی و پنج سطح پوشش بذر با نانو ذرات نقره (S1=1.3، S2=4، S3=6.7، S4=9.3 و S5=2622) در معیار میلی گرم در لیتر نیترات نقره و چهار تکرار طراحی و اجرا گردید. نتایج نشان داد که بین سطوح مختلف ضدعفونی اختلاف معنی داری در سطح احتمال یک درصد از نظر شاخص بیماری وجود داشت. سطح S1 در حدود ۵۰ درصد شاخص بیماری را در مقایسه با تیمار هیپوکلریت سدیم کاهش داد. بیشترین کاهش (حدود ۷۵ درصد) این شاخص در مقایسه با شاهد مربوط به سطح S5 بود. متوسط غلظت کشنده نانو ذرات نقره بر گونه های غالب شامل Alternaria alternaria، .Aspergillus sp،Fusarium graminiarum، .Penicilium sp، .Torula sp به منظور دست یابی به غلظت مناسب جهت کاربرد عملی بر اساس روش فینی محاسبه گردید. حداکثر غلظت ۵۰ درصد بازدارندگی برای قارچ Torula sp. معادل ۱۸۷۵٫۶ میلی گرم در لیتر و حداقل آن برای قارچ های Alternaria alternaria وAspergillus sp معادل ۰٫۰۲ میلی گرم در لیتر ثبت شد. با توجه به اینکه قارچ های بذرزاد به صورت گروهی بر روی بستر بذری فعال می باشند در نظر گرفتن حداکثر غلظت لازم یعنی معادل ۱۸۷۵٫۶ میلی گرم در لیتر برای دستیابی به ضد عفونی کاربردی ضروری می باشد.