مقاله اثر نانو ذرات اکسید روی بر رشد باکتری های باسیلوس سوبتیلیس و اشرشیاکلی O157:H7 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در علوم غذایی و تغذیه از صفحه ۲۱ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: اثر نانو ذرات اکسید روی بر رشد باکتری های باسیلوس سوبتیلیس و اشرشیاکلی O157:H7
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشرشیاکلی O157:H7
مقاله اکسید روی
مقاله باسیلوس سوبتیلیس
مقاله ضد میکروبی
مقاله نانو ذره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیل زاده حکیمه
جناب آقای / سرکار خانم: سنگ پور پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: خاکسار رامین
جناب آقای / سرکار خانم: شهراز فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اثر ضد میکروبی نانوذرات فلزی از جمله نانوذرات اکسید روی طی سال های اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته است. اثر ضد میکروبی قابل توجه و قیمت پایین نانوذرات اکسید روی موجب شده است تا امکان بکارگیری آن ها در صنعت غذا جهت کاهش رشد باکتری های موجود در مواد غذایی وجود داشته باشد. در مطالعه حاضر تاثیر نانوذرات اکسید روی بر رشد باسیلوس سوبتیلیس و اشرشیاکلی O157:H7 که از جمله باکتری های مهم موجود در مواد غذایی هستند، بررسی شده است
مواد و روش ها: نانوذرات اکسید روی به روش نمک مذاب سنتز شدند. ویژگی های آنها به کمک پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی تعیین شد. باکتری های باسیلوس سوبتیلیس و اشرشیاکلی O157:H7 به مدت ۱۸ ساعت در معرض محیط کشت مایع حاوی دو غلظت ۲% و ۴% از این نانوذرات قرار گرفتند. سپس منحنی رشد آنها رسم شد.
یافته ها: هر دو غلظت ۲% و ۴% از نانوذرات اکسید روی به طور معنی داری سبب کاهش رشد باکتری اشرشیاکلیO157:H7 شد (به ترتیب P=0.001 و P<0.001) با این حال در مورد باکتری باسیلوس سوبتیلیس فقط غلظت ۴% نانوذرات موجب کاهش معنی دار (P<0.001) شمار باکتری شد و در غلظت ۲% این نانوذرات تغییر معنی داری در تعداد باکتری باسیلوس سوبتیلیس مشاهده نشد (P<0.537).
نتیجه گیری: با توجه به نتیجه مطالعه حاضر نانوذرات اکسیدروی می توانند موجب کاهش معنی داری در تعداد هر دو باکتری شوند. به نظر می رسد این نانوذرات روی باکتری های گرم منفی تاثیر بیشتری داشته باشند.