سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبدالرحمن رحمیان بوگر – دانشجوی کارشناسی ارشد
حسن صالحی – دانشیار بخش علوم باغبانی دانشگاه شیراز
سهیلا جهان اندیش – فارغ التحصیل مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی گرایش باغبانی

چکیده:

ارزش اقتصادی گل بریدنی ورد به عنوان مهمترین گل بریدنی دنیا همبستگی بالایی با ارزش کمی و کیفی آن دارد، تغذیه مناسب از شرایط رشد مطلوب گیاه است که عامل افزایش ارزش کمی و کیفی تولید می باشد. این پژوهش به منظور بررسی اثر نانو کود کلاته آهن روی افزایش ویژگی های کمی و کیفی ارقام مختلف ورد در شرایط کشت هیدروپونیک بصورت طرح فاکتوریل در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی روی سه رقم ورد ʼفیستا ʻ، ʼشیرازʻ و ʼسوربیت آوالانچʻ با چهار تیمار ۵/. ، ۱ ، ۵/۱ و ۲ گرم در لیتر نانو کلات آهن و یک تیمار شاهد در یک گلخانه تجاری ورد در شیراز انجام گرفت. نتایج بدست آمده نشان داده که تیمار ۱ گرم در لیتر نانو کود کلاته آهن روی تعداد ساقه گل دهنده در رقم شیراز و تیمار ۲ گرم در لیتر در رقم سوریست آوالانچ اثر معنی داری نسبت به سایر تیمارها داشته اند، همچنین تیمار ۱ گرم در لیتر، در رقم فیستا و ۵/۱ گرم در لیتر، در ارقام شیراز و سوربیت آوالانچ منجر به افزایش معنی دار طول و قطر ساقه گل دهنده گردید. تیمار ۱ گرم در لیتر نانو کلات آهن موجب افزایش تعداد گره و فاصله میانگره در ارقام ورد شده، و اختلاف معنی داری بین تیمارهای مختلف تاتو آهن و تعداد برگ و برگچه روی ساقه گل دهنده نشان داده شده است. نتایج بدست آمده نشان دهنده اثر معنی دار تیمارهای مختلف نانو کلات آهن روی ویژگی های کمی و کیفی گل تولیدی در ارقام مختلف ورد است