سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد کیانی – دانشجوی کارشناسی زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، تهران، ایرا

چکیده:

اسفناج محصول نواحی نسبتاً سرد است و در آب و هوای خنک بهتر رشد می کند بطورکلی اسفناج در مجاورت تابش زیاد آفتاب،دمای متوسط و هوای مرطوب بهترین نتیجه را می دهد. یخبندان را بیشتر از اغلب سبزیهای دیگر تحمل می نماید . به منظور بررسی اثر زمانهای مختلف نانوپرایمینگ بر روی کیفیت گیاهچه های تولید شده در هنگام جوانه زنی در گیاه دارویی اسفناج این آزمایش در سال ۱۳۹۰ به صورت طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه علوم زراعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس (Bulk 0 و /۰۵ ،۰/۰۴ ،۰/۰۳ ،۰/۰۲ ،۰/ شاهد، ۰۱ ) Tio اجرا گردید. عامل مورد بررسی شامل غلظتهای مختلف نانوپرایمینگ بوسیله ۲ بود. نتایج نشان داد که اثر نانوپرایمینگ بر بنیه گیاهچه و درصد جوانه زنی معنی دار بود. مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین میزان بنیه گیاهچه و درصد جوانه زنی از تیمار شاهد دبست آمدند.