سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ژاله اوجاقی – دانشجوی ارشد باغبانی دانشگاه زنجان
سید نجم الدین مرتضوی – استادیار دانشگاه زنجان
محمد اسماعیل امیری – دانشیار دانشگاه زنجان

چکیده:

زردی برگ ها بزرگترین مشکل در گل های آلسترومریاست. که به سبب پیری و عدم توازن هورمون های داخلی گیاه اتفاق می افتد. به منظور بررسی اثر هورمون بنزیل آدنین در چهار سطح ( ۰ و ۱۰ و ۲۰ و ۳۰ میلی گرم در لیتر) و نانوسیلور در سه سطح ( ۰ و ۵ و ۱۰ میلی گرم در لیتر) بر روی زردی برگ ها و ماندگاری گل های آلسترومریا، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در دانشگاه زنجان اجرا شد. گل های آلسترومریا با طول ۷۰ سانتی متر داخل محلول های حاوی غلظت های مختلف نانوسیلور قرار گرفتند. سپس بنزیل آدنین در غلظت های مختلف بر روی گل ها محلول پاشی شد. از آب مقطر به عنوان شاهد استفاده گردید. گل ها در شرایط آزمایشگاه در دمای ۲±۲۳ درجه سانتی گراد قرار گرفتند. ماندگاری، کیفیت ظاهری، درصد زردی برگ ها، جذب محلول و میزان تولید اتیلن در طول آزمایش اندازه گیری و از لحاظ آماری تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که بنزیل آدنین نسبت به شاهد تاثیر معنی داری ( ۵%) در افزایش طول عمر و افزایش کیفیت گل های بریده آلسترومریا دارد. نانوسیلور باغلظت ۱۰ میلی گرم در لیتر به همراه ۳۰ میلی گرم در لیتر بنزیل آدنین بیشترین تاثیر را در کاهش تولید اتیلن در گل های بریده آلسترومریا داشت. میزان زردی برگ ها در غلظت های بالای بنزیل آدنین به طور معنی داری نسبت به شاهد کاهش یافت.