سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

صمد ارژنگ – دانشجوی کارشناسی ارشد نانوفناوری دانشگاه تربیت مدرس تهران
مهرداد منطقیان – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس تهران
محسن میردامادی – عضوهیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران
سیدمحمود موسوی صفوی – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

درسالهای اخیر استفاده از هیدراتهای گازی برای انتقال گاز طبیعی بسیار مورد توجه قرارگرفته است اما در صنعتی شدن استفاده از این روش دو مانع اساسی وجود دارد که یکی بالا بودن زمان القا زمان تشکیل هیدرات ودیگری پایین بودن حجم گاز به دام افتاده درکریستالهای هیدرات است برای بهبود سینتیک و همچنین افزایش نسبت گاز به آب در هیدراهایگازی از روشهای مختلفی استفاده شده است اما اخیرا محققین به استفاده از نانوذرات برای تسهیل تشکیل هیدراتها روی آورده اند دلیل اینامر آن است که حضور نانوذرات فلزی و اکسید فلزی از یک طرف نانوسیالاتی را پدیده می آورند که موجب بهبود انتقال حرارت در سیستم تشکیل هیدراتها شده و از سوی دیگر محلهای مناسبی برای جوانه زنی ناهمگن هیدراتهایگازی پدید می آورند.