سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی جوانروح علی آباد – محقق بخش بیوتکنولوژی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
سیروس امیری نیا – عضو هیئت علمی بخش بیوتکنولوژی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
حمیدرضا سیدآبادی – محقق بخش بیوتکنولوژی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
محمد بابایی – عضو هیئت علمی بخش بیوتکنولوژی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده:

یکی از ضدعفونی کنند های جدید، نانوذرات نقره است که با استفاده از فناوری نانو ساخته می شود.این نانوذرات خاصیت ضدمیکروبی قوی داشته و به دلیل مکانیسمهای مختلف در از بین بردن میکروبها ، امکان ایجاد مقاومت بر علیه آن وجود ندارد. در این تحقیق تعداد ۱۵ راس گاو شیری در سه گروه آزمایشی به مدت یک دوره شیردهی در شکم های مختلف انتخاب شدند. به منظور مقایسه سه نوع ضدعفونی کننده شامل: گروه شاهد ( ضدعفونی کننده مورد استفاده در گاوداری که حاوی ۵/۱ درصد ید فعال بود) ، گروه A (نانونقره با غلظت ppm 100) و گروه B(نانوذرات نقره با غلظت ppm 200) از طرح آزمایش فاکتوریل استفاده شد. هر دو هفته نمو نه شیر از گاو های تحت تیمار اخذ شد و به مدت یک دوره کامل شیردهی نمو نه گیری ادامه یافت. میانگین مقدار TBC در کل نمو نه ها cfu/ml 3/662 بوده ودر گروههای مختلف آزمایشی به ترتیب با : ۳/۷۳۹ ، ۴/۶۲۵ و ۳/۵۸۴ مربوط به گروههای B ، شاهد و A می باشد. درصد فراوانی TBC در گروههای مختلف آزمایشی به ترتیب با: ۲/۵۱ ، ۳۷/۳۸ و ۲۵/۲۳ درصد مربوط به گروههای B، A و شاهد بود. نتایج تجزیه واریانس – کواریانس نشان داد که اثر عامل محلولهای ضدعفونی کننده و زمان نمونه گیری بر اساس داده های حاصل از TBCدر سطح ۱ درصد معنی داربود. همچنین نتایج تجزیه واریانس- کواریانس نشان داد که بین تیمارهای مختلف(دوره های مختلف شیردهی) از لحاظ آماری در سطح ۱ درصد اختلاف معنی داری وجود دارد. میانگین حداقل مربعات تیمارهای مختلف(دوره های مختلف شیردهی) با در نظر گرفتن کواریانس زمان صفر نشان داد که گاو های شکم دوم کمترین و گاوهای شکم سوم و چهارم بیشترین مقادیرlogTBC دارا می باشند