مقاله اثر نابرابری سرمایه انسانی در زنان و مردان بر رشد اقتصادی به تفکیک مناطق مختلف جهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی از صفحه ۴۱ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: اثر نابرابری سرمایه انسانی در زنان و مردان بر رشد اقتصادی به تفکیک مناطق مختلف جهان
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه انسانی
مقاله ضریب جینی
مقاله نابرابری جنسیتی سرمایه انسانی
مقاله رشد اقتصادی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: عبادی جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: مظفری گشتاسب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آنچه در چند دهه اخیر توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده، سرمایه انسانی و تاثیری است که این متغیر بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها می گذارد. در دهه اخیر به نابرابری سرمایه انسانی در زنان و مردان و نقش آن در رشد اقتصادی توجه جدی شده است. هدف این پژوهش نشان دادن اثر نابرابری سرمایه انسانی در زنان و مردان بر رشد اقتصادی مناطق مختلف جهان بود. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بود که با به کارگیری مدل های آماری و اقتصادسنجی انجام شد. جامعه آماری افراد بالای ۱۵ و ۲۵ سال بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مفهوم ضریب جینی سرمایه انسانی استفاده شد. نتایج نشان داد که در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته هر چه از نابرابری سرمایه انسانی در زنان و مردان کاسته شود، رشد اقتصادی به طور معناداری افزایش می یابد. دستاورد مهم این پژوهش آن است که کاهش نابرابری سرمایه انسانی در زنان به طور معناداری بیشتر از کاهش آن در مردان بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد.