سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریناز وفاداراصفهان – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی دانشگاه شهرکرد
ریحانه عموآقایی – استادیار گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه شهرکرد
محمود اطرشی – استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشکده بیوتکولوژی منطقه مرکزی کشور

چکیده:

منبع گلیکوزیدهای دی ترپن همچون استویوزید و ریبودیوزاید است. به لحاظ اهمیتی که گیاه استویا Stevia rebaudiana دارد، در صنعت و داروسازی تولید مقادیر زیادی بیوماس به منظور عصاره گیری از ترکیبات شیرین کننده این گیاه مورد نیاز است. در این تحقیق به منظور بررسی اثر قارچ میکوریزا و باکتریهای همزیست بر افزایش بیوماس گیاه از روش بیولوژیک استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که در این تحقیق قارچ میکوریزی بیشترین میزان ریشه زایی و طول ریشه را در میان تمام تیمارهای اعمال شده بر گلدانها ایجاد کرده است. بیشترین طول ساقه، در گلدانهای تیمار شده با ازتوباکتر و کمترین آن در گلدانهای تیمار شده با قارچ گلوموس مشاهده شد. بیشترین وزن تر ساقه، در گلدانهای تیمار شده با گلوموس وسودوموناس مشاهده شد و بیشترین وزن خشک ساقه، درگلدانهای تیمار شده با قارچ میکوریز مشاهده شد که البته تفاوت معنی داری را با گلدانهای تیمار شده با ازتوباکتر و سودوموناس ندارند.