سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سولماز کاظم علیلو – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه ارومیه
میرحسن رسولی صدقیانی – استادیار گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه ارومیه
حبیب خداوردیلو – استادیار گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه ارومیه
بی بی عاطفه کلانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه

چکیده:

کادمیوم (cd) یکی از فلزات سنگین غیر ضروری و سمی برای گیاهان است که غلظت های سمی آن منجر به بروز پاسخ های متعددی در گیاه می شود. میکروارگانیسم‌های محرک رشد گیاه از جمله باکتری های محرک رشد (PGPR) و قارچ ریشه های میکوریز آربوسکولار (AMF) به عنوان مکمل و جایگزین کودهای شیمیایی می توانند سبب افزایش رشد و تولید گیاهان در شرایط تنش های زیست محیطی شوند. این موجودات بین خاک و ریشه گیاه ارتباط مستقیمی ایجاد می کنند و بنابراین در میزان دسترسی فلزات سنگین و سمیت آن ها در گیاهان حائز اهمیت هستند. در این تحقیق اثرات میکروارگانیسم‌های محرک رشد گیاه بر عملکرد، مقدار کلروفیل و برخی پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه بنگدانه تحت سمیت کادمیوم مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش در سال ۱۳۹۰ در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه ارومیه، به صورت فاکتوریل ، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و در سه تکرار انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس، نشان داد که همراه با افزایش غلظت کادمیوم، میزان کلروفیل هم در گیاهان تلقیحی و هم غیر تلقیحی کاهش می یابد اما این کاهش در گیاهان تلقیحی پایین تراز گیاهان غیر تلقیحی است ( P ≤ ۰٫۰۵). مقدار پرولین تحت تنش کادمیوم در گیاهان تلقیحی افزایش معنی داری نسبت به شاهد یافت P≤۰٫۰۵)). حضور میکروارگانیزم های محرک رشد منجر به کاهش اثر منفی کادمیوم گردید