سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

زینب نصرتی راد – دانشجوی سابق کارشناسی گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گ
داود بخشی – استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان
انسیه قربانی – دانشجوی دکتری گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان
پروانه تقی دوست – کارشناس آزمایشگاه، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیل

چکیده:

در این مطالعه تأثیر سه سطح آبیاری شامل ۲۰ و ۴۰ و ۶۰ میلی متر بر تعداد برگ، وزن خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه ها، تعداد کاپیتول، طول و قطر کاپیتول، اندازه بذر، وزن دانه و مقدار سیلی بین و نیز فعالیت آنتی اکسیدانی عصارهی استخراج شده از بذرهای گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.) بررسی شد. طول و قطر کاپیتول، مقدار سیلیبین موجود در بذر و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره بذر تولید شده در سطوح متفاوت آبیاری دارای اختلاف معنی دار بودند. بیشترین قطر و طول کاپیتول در سطح آبیاری ۶۰ میلیمتر و کمترین مقدار آنها در سطح آبیاری ۲۰ میلی متر مشاهده شد. بیشترین مقدار سیلی بین در سطح آبیاری ۴۰ میلیمتر و کمترین مقدار آن در ۶۰ میلی متر بهدست آمد. ارتباط مثبت و معنی داری بین مقدار سیلی بین و فعالیت آنتی اکسیدانی مشاهده شد، بطوریکه بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی در تیمار ۴۰ میلی متر و کمترین آن در تیمار ۶۰ میلی لیتر اندازه گیری شد.