سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لطیفه پوراکبر – هیئت علمی دانشگاه ا رومیه دانشکده علوم گروه زیست شناسی

چکیده:

به منظور بررسی میدانهای مغناطیسی روی صفات جوانه زنی، بذرهای خشک و مرطوب گیاه سیاه دانه Nigella sativa بهمدت ۱۵ ، ۳۰ و ۶۰ دقیقه در معرض میدانهایمغناطیسی با شدتهای صفر، ۲۵ و ۵۰ و ۷۵ میلی تسلا قرارگرفت دربذرهای تیمار شده سیاه دانه با میدانهای م غناطیسی سرعت جوانه زنی GR شاخص جوانه زنی GI طول دانه رست ها وزن تر و شاخص بنیه دانه رست ها تحت شرایط کشت آزمایشگاهی افزایش یافت همچنین در بذرهای در حال جوانه زنی تحت تاثیر میدانهای مغناطیسی فعالیت آنزیمهای آلفا آمیلاز، دهیدروژناز و پروتئاز به طور معنی داری بیشتر از شاهد بود فعالیت آنزیمی بیشتر در بذرهای در حال جوانه زنی تیمار شده با میدان مغناطیسی می تواند به عنوان محرکی برای جوانه زنی سریع و نیروی اولیه جوانه زنی بکار رود.