سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین قلی زاد – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
معصومه رضانیا – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه دانشگاه محقق اردبیلی
حیدر مرادبیگی – کارشناس ارشد عمران سازه

چکیده:

در ساختمانها، انواع مختلف سازهها برای مقاومت در برابر بارگذاری جانبی ممکن است مورد استفاده قرار گیرند. یکی از این موارد میانقابهاهستند. یک میانقاب درواقع شامل سه مولفه: اسکلت سازهای، پرکننده و سطح مشترک بین قاب و پرکننده است. پرکنندهها برای پرکردن نواحی بین تیرها و ستونها استفاده شده که نما یا دیوار برشی را ایجاد میکند و در رفتار سازه ساختمانی در ترکیب با قاب شرکت میکنند. با توجه به اینکه خرابی پیشرونده به عنوان یک پدیده مهم در حیطه سازههای مهندسی عمران در حال رشد است که به صورت خرابی تمام یا بخش وسیعی از یک سازه بر اثر شکست ایجاد شده در بخش کوچکی که توسط بارهای غیرعادی ایجاد میشود تعریف میشود. در این مقاله اثر وجود میانقاب درحالتی که از بتن معمولی و بتن سبک استفاده شده، روی خرابی پیشرونده در قابهای خمشی با استفاده از نرم افزار المان محدود مورد بررسی قرار میگیرد. هدف اصلی در اینجا استفاده از این روش برای کاهش این خرابی است