سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نسیم ریش سفیدی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
پروین فرزانگی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
ولی ا… دبیدی روشن – دانشیار دانشگاه مازندران
محمد انصاری – کارشناس تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور

چکیده:

موضوع استرس اکسیداتیو ناشی از ورزش، درسال های اخیر توجه قابل ملاحظه ای را به خود اختصاص داده است. گونه های واکنش پذیر اکسیژن در پاسخ به ورزش های شدید و طولانی مدت، مثل تمرینات سنگین کاراته ،تولید می شود که آسیب سلولی را به دنبال دارد. به نظر می رسد که استفاده از مکمل های آنتی اکسیدانی از فشار اکسایشی ناشی از این گونه تمرینات می کاهد . هدف از تحقیق حاضر ، بررسی تاثیر مکمل امگا ۷ بر استرساکسایشی و پروفایل لیپیدی متعاقب یک دوره تمرین با شدت فزاینده در ورزشکاران نخبه رزمی کار بود . آزمودنی های تحقیق حاضر را ۱۶ کاراته کای مرد نخبه تشکیل دادند که عضو تیم های باشگاهی تبریز بودند .آزمودنی ها به صورت داوطلیانه در این تحقیق شرکت کردند و به طور تصادفی به دو گروه تجربی )مکمل ( و کنترل )دارونما( تقسیم شدند. هر دو گروه در برنامه تمرینات فزاینده کاراته به مدت یک ماه به مدت یک ماهشرکت کردند ) ۷ روز در هفته به مدت یک ماه( شرکت کردند. نمونه گیری خون قبل و پس از دوره تمرین جهت ارزیابی شاخص های استرس اکسایشی ) SOD و MDA ( و پروفایل لیپیدی ) TG ، TC ، HDL ، LDL ( صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده های بین گروهی از آزمون T مستقل و برای داده های درون گروهی از آزمون Tوابسته استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بر اثر ورزش فزاینده در گروه مکمل SOD (p=0. 165 ، t=1. 52 (، و TG (p=0. 428 ، t=0. 835 ( کاهش یافت که این تغییرات به لحا آماری معنی دار نبودند. همچنین MDA (p=0.045 ، t=-2. 38* ،) TC (p=0.018 ، t=-2. 97 ( و LDL (p=0.034 ، t=-2. 55* ( افزایش معنی دار، HDL (p=0.097 ، t=-1. 87 ( افزایش غیرمعنی دار داشته است. این در حالی است که در گروه کنترل SOD (p=0. 628 ، t=-0. 5 ،) HDL (p=0.009 ، t=-3. 81* ( افزایش و MDA (p=0. 506 ، t=0. 708) TC (p=0. 514 ، t=0. 694 ،)TG (p=0. 217 ، t=1. 38 ( و LDL (p=0. 514 ، t=0. 438 ( کاهش داشت که این تغییرات نیز به لحاظ آماری معنی دار نبودند