مقاله اثر مکمل یاری با آرژینین و اورنیتین بر شاخص های رشد در ماهی قزل آلای رنگین کمان، Oncorhynchus mykiss که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۳ در مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران از صفحه ۲۹۰ تا ۳۰۰ منتشر شده است.
نام: اثر مکمل یاری با آرژینین و اورنیتین بر شاخص های رشد در ماهی قزل آلای رنگین کمان، Oncorhynchus mykiss
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قزل آلای رنگین کمان
مقاله رشد
مقاله فاکتور رشد شبه انسولینی ۱ (IGF-I)
مقاله مکمل یاری
مقاله آرژینین
مقاله اورنیتین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستمخانی نسیم
جناب آقای / سرکار خانم: ملک زاده ویایه رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ماهیان از مهم ترین مدل های آزمایشگاهی هستند که مطالعه فیزیولوژی تغذیه، رشد و هورمون ها در آن ها می تواند به درک بسیاری از ساز و کارهای حیاتی در سایر مهره داران کمک کند. در این بررسی، تاثیر افزودن مکمل های اسید آمینهای در غذا بر شاخصهای رشد و سطوح فاکتور رشد شبه انسولینی ۱ (IGF-I) در خون ماهی قزلآلای رنگینکمان (Oncorhynchus mykiss) مورد مطالعه قرار گرفته است .مواد و روشها: ماهیان با میانگین وزن اولیه ۴±۴۵ گرم، به مدت ۸ هفته با یکی از تیمارهای غذایی زیر تغذیه شدند: تیمار یک، غذای کنسانتره تجاری و ۲% ال آرژینین؛ تیمار دو، غذای کنسانتره و ۲% ال-اورنیتین؛ تیمار سه، غذای کنسانتره و ترکیب ۲% ال آرژینین+۱% ال- اورنیتین؛ تیمار چهار، غذای کنسانتره و ترکیب ۳% ال- آرژینین+۱% ال- اورنیتین و تیمار پنج، غذای کنسانتره بدون افزودن اسید آمینه (تیمار شاهد). یافتهها: بر اساس نتایج به دست آمده، ماهیان تیمار سه دارای بیشترین افزایش وزن (%۲۶۸٫۹۴±۵٫۸۴) و ضریب رشد ویژه (%۲٫۳۳±۰٫۰۵ در روز) بودند. در حالی که، بیشترین میزان شاخص کبدی HSI)) (%1.49±۰٫۰۴) مربوط به تیمار چهار بود. این مقادیر به طور معنی داری بالاتر از مقادیر همین شاخصها در تیمار شاهد بودند (۰۵٫۰>P). در مجموع، افزودن اسیدهای آمینه به غذا سبب افزایش سطح هورمون IGF-I در خون، در سراسر دوره آزمایش شد. در انتهای هفته هشتم بیشترین (۱۱۸۰ پیکوگرم در میلیلیتر) و کمترین (۳۵.۹۸۰ پیکوگرم در میلی-لیتر) مقادیر IGF-I به ترتیب مربوط به تیمارهای سه و شاهد بودند. نتیجه گیری: نتایج این بررسی نشان دهنده تاثیر مثبت استفاده از مکملهای اسید آمینهای، به خصوص افزودن توام دو اسید آمینه ال آرژینین و ال اورنیتین در غذا بر تحریک فرایند رشد در ماهی قزل آلای رنگین کمان بودند.