مقاله اثر مکمل ویتامین E بر پاسخ های پراکسیداسیون لیپیدی و دفاع آنتی اکسیدانتی متعاقب یک فعالیت هوازی درمانده ساز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در طب کار از صفحه ۳۲ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: اثر مکمل ویتامین E بر پاسخ های پراکسیداسیون لیپیدی و دفاع آنتی اکسیدانتی متعاقب یک فعالیت هوازی درمانده ساز
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ویتامین E
مقاله فعالیت هوازی درمانده ساز
مقاله پراکسیداسیون لیپیدی
مقاله ظرفیت آنتی اکسیدانتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چوبینه سیروس
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرزاده حسین
جناب آقای / سرکار خانم: نقی زاده حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: فعالیت ورزشی می تواند موجب پراکسیداسیون لییدی حاصل از استرس اکسایشی شود، و به علاوه دریافت ترکیبات آنتی اکسیدانتی با تقویت سیستم دفاع آنتی اکسیدانتی می تواند در کاهش این آسیب نقش داشته باشد. این تحقیق در پی آن است که اثر مکمل سازی ویتامین E را بر پاسخ های پراکسیداسیون لیپیدی و دفاع آنتی اکسیدانتی متعاقب فعالیت هوازی درمانده ساز، بررسی نماید.
روش بررسی: ۲۸ موش در ۴ گروه کنترل، کنترل ویتامین E و هوازی، هوازی ویتامین E قرار گرفتند، سپس موش های گروه مکمل، مقدار ۲۵۰ IU ویتامین E به ازای هر کیلوگرم از غذای دریافتی طی یک ماه دوره مکمل دهی دریافت کردند. گروه های فعالیت یک جلسه فعالیت درمانده ساز هوازی با سرعت ۲۰ متر بر دقیقه و شیب ۵% و با شدت معادل ۷۰% حداکثر اکسیژن مصرفی روی نوار گردان انجام دادند. سپس دو شاخص مالوندئید آلدئید سرم ((MDA و ظرفیت آنتی اکسیدانتی کل سرم (TAC)، اندازه گیری شدند. از آزمون های ANOVA و تعقیبی شفه در سطح معنی داری P<0.05 جهت تحلیل داده ها استفاده شد.
یافته ها: MDA سرم پس از انجام فعالیت در ماند ه ساز به طور معنی داری افزایش یافت (P<0.05). اگر چه ویتامین E نتوانست به طور معنی داری پاسخ MDA سرم پس از فعالیت را کاهش دهد (P=0.016). با وجود این TAC سرم پس از فعالیت در گروه مصرف کننده ویتامین E، در مقایسه باگروه کنترل به طور معنی داری بالاتر بود (P<0.01).
نتیجه گیری: دریافت ویتامین E به صورت مکمل آنتی اکسیدانتی علیرغم تقویت سیستم آنتی اکسیدانتی تاثیر معنی داری بر شاخص پراکسیداسیون لیپیدی ناشی از فعالیت ورزشی ندارد.