مقاله اثر میدان مغناطیسی بر جوانه زنی، شاخص های رشد و فعالیت برخی آنزیم ها در بذر سیاه دانه (.Nigella sativa L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در زیست شناسی گیاهی از صفحه ۲۹ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: اثر میدان مغناطیسی بر جوانه زنی، شاخص های رشد و فعالیت برخی آنزیم ها در بذر سیاه دانه (.Nigella sativa L)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیاه دانه
مقاله جوانه زنی بذر
مقاله آلفا آمیلاز
مقاله دهیدروژناز
مقاله پروتئاز
مقاله میدان مغناطیسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوراکبر لطیفه
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی سامانی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفی رقیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر میدان مغناطیسی بر صفات جوانه زنی، بذرهای گیاه سیاه دانه در معرض میدان مغناطیسی با شدت های ۲۵ و ۵۰ میلی تسلا به مدت صفر، ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ دقیقه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اعمال میدان مغناطیسی عملکرد بذرها را در محیط کشت آزمایشگاه افزایش می دهد. درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه، طول کل دانه رست ها، وزن خشک، شاخص بنیه گیاهچه I و شاخص بنیه گیاهچه II به طور معنی داری نسبت به شاهد افزایش یافت. در طی ترکیب شدت میدان مغناطیسی و مدت زمان، میدان مغناطیسی با شدت ۲۵ میلی تسلا و به مدت ۶۰ دقیقه نتایج بهتری نشان داد. همچنین، در بذرهای در حال جوانه زنی تحت تاثیر میدان های مغناطیسی فعالیت آنزیم های آلفا آمیلاز، دهیدروژناز و پروتئاز به طور معنی داری بیشتر از شاهد بود. فعالیت آنزیمی بیشتر در بذرهای در حال جوانه زنی تیمار شده با میدان مغناطیسی ممکن است به عنوان محرکی برای جوانه زنی سریع و نیروی ابتدایی جوانه زنی به کار رود.