مقاله اثر میدان الکتریکی بر روی نقطه کروی کوانتومی GaAs/AlAs با ناخالصی هیدروژنی جایگزیده در مرکز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش فیزیک ایران از صفحه ۱۶۳ تا ۱۶۷ منتشر شده است.
نام: اثر میدان الکتریکی بر روی نقطه کروی کوانتومی GaAs/AlAs با ناخالصی هیدروژنی جایگزیده در مرکز
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقطه تغییر اثر
مقاله نقاط کوانتومی
مقاله انرژی بستگی بهنجار
مقاله ناخالصی هیدروژنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: طالبیان درزی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: حسین خانی حجت
جناب آقای / سرکار خانم: باغبانی ریزی حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق اثر میدان الکتریکی یکنواخت را روی انرژی حالت پایه نقاط کوانتومی کروی GaAs/AlAs با استفاده از مدل پتانسیل نامحدود مورد مطالعه قرار داده ایم. برای میدان های الکتریکی قوی، تغییرات انرژی حالت پایه اثر اشتارک تقریبا به طور خطی با ازدیاد میدان الکتریکی افزایش می یابد. در حضور میدان های الکتریکی ضعیف برای محاسبه انرژی بستگی بهنجار از روش اختلالی در تقریب جرم موثر استفاده نمودیم. این انرژی بر حسب تابعی از شدت میدان الکتریکی بررسی و مطالعه شده است. مطالعات نشان می دهد که انتخاب مناسب شعاع نقطه و میدان الکتریکی بر انرژی بستگی بهنجار شده اثر محسوسی خواهد گذاشت. در نتیجه این اثرات برای تغییرات کوجک در شعاع نقطه کوانتومی و تشخیص قدرت میدان های الکتریکی مختلف می تواند مورد استفاده قرار گیرد.