مقاله اثر میدان الکترومغناطیسی فرکانس پایین بر قلب جنین جوجه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۱۸ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: اثر میدان الکترومغناطیسی فرکانس پایین بر قلب جنین جوجه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله میدان الکترومغناطیس
مقاله آلکالین فسفاتاز
مقاله جنین جوجه
مقاله هیستولوژی
مقاله قلب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فریدونی نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: ورزیده فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: سیف اله زاده زوارم مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: مطالعاتی نشان دهنده اثرات مخرب میدان الکترومغناطیسی بر بافت های گوناگون بدن است. این مطالعه به منظور تعیین اثر میدان الکترومغناطیسی فرکانس پایین پیش از انکوباسیون بر قلب جنین جوجه ۱۴ روزه انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی ۹۰ تخم مرغ نطفه دار نژاد لگهورن سفید به صورت تصادفی در گروه های کنترل، شم و آزمایشی قرار گرفتند. گروه کنترل در انکوباتور گذاشته شد. گروه شم درون سیم لوله دستگاه خاموش الکترومغناطیس قرار گرفت. گروه های آزمایشی I، II، III و IV در معرض میدان الکترومغناطیسی فرکانس پایین (۵۰ هرتز) به ترتیب با شدت های ۱٫۳۳، ۲٫۶۶، ۵٫۵۲ و ۷٫۳۲ میلی تسلا به مدت ۲۴ ساعت قرار گرفتند. سپس همه گروه های مورد مطالعه در انکوباتور ۳۷ درجه سانتی گراد و رطوبت ۶۰ درصد به مدت ۱۴ روز نگهداری شدند.
یافته ها: در بررسی هیستوپاتولوژی بهم ریختگی نظم سلولی در گروه آزمایشی I، تراکم هسته سلول های میوکارد و افزایش فضای بین سلولی در گروه آزمایشی II، تجمع گلبول های قرمز در بافت و تخریب سلولی در گروه های آزمایشی III و IV، نسبت به دو گروه کنترل و شم مشاهده شد. افزایش معنی داری در سطح فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز در گروه های آزمایشی نسبت به گروه شم و کنترل وجود داشت و این افزایش وابسته به دوز بود.
نتیجه گیری: میدان الکترومغناطیسی فرکانس پایین سبب تغییرات بافتی و آنزیمی در قلب جنین های جوجه ۱۴ روزه می گردد.