سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریده کریمی دهکردی – دانشجوی کارشناسی ارشدگروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اس
احمد جلالیان – استادگروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگ
ناصر هنرجو – استادیار گروه گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واح
عبدالمحمد محنت کش – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بخت

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی اثر موقعیت شیب و تغییر کاربری اراضی بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و تنفس میکروبی خاک در اراضی تپه ماهوری لردگان و در دو کاربری دیم و جنگل انجام گرفته است. بدین منظور یک تپه دارای پنج جزء شیب و در دو کاربری جنگل و دیم در منطقه انتخاب شد و در مجموع ۱۰ خاکرخ حفر و از آنها نمونه هایی جهت آزمایشات فیزیکی و شیمیایی انتخاب گردید، یافته های آزمایشات حاکی از بالا بودن مقدار کربن، نیتروژن کل و درصد شن در کاربری جنگل نسبت به کاربری دیم و بالا بودن درصد رس و ظرفیت تبادل کاتیونی در کاربری دیم می باشد. نتایج همچنین نشان داد که درصد رس، نیتروژنکل، درصد کربن آلی در هر دو کاربری از بالای شیب به سمت پایین شیب و مقدار ظرفیت تبادل کاتیونی خاک در کاربری جنگل از قله شیب به سمت شیب پشتی افزایش می یابد. مقدار واکنش خاک نیز در هر دو کاربری از بالای شیب به سمت پایین شیب کاهش می یابد.