سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فریده کریمی دهکردی – دانشجوی کارشناسی ارشدگروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اس
احمد جلالیان – استادگروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگ
ناصر هنرجو – استادیار گروه گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واح
عبدالمحمد محنت کش – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بخت

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی موقعیت زمین نما و تغییر پوشش اراضی منطقه لردگان در استان چهارمحال و بختیاری بر برخی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و کانی شناسی صورت گرفته است. بدین منظور یک تپه با دو کاربری دیم و جنگل انتخاب گردید و از خاک کلیه افق های شناخته شده در خاکرخ ها نمونه هایی جهت اندازه گیری خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک تهیه شد، جهت اندازه گیری آزمایشات کانی شناسی از خاک برخی افق ها در دو کاربری استفاده شد. مقایسه میانگین وزنی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک نشان داد که درصد شن در کاربری جنگل بیشتر از کاربری دیم و درصد رس و ظرفیت تبادل کاتیونی خاک نیز در کاربری دیم بیشتر از کاربری جنگل می باشد. نتایج همچنین نشان داد که درصد رس خاک در هر دو کاربری از شانه شیب به سمت انتهای شیب افزایش می یابد. درصد شن نیز از شانه شیب به سمت پایین شیب در هر دو کاربری افزایش می یابد. مقدار ظرفیت تبادل کاتیونی خاک در کاربری جنگل از قله شیب به سمت شیب پشتی افزایش می یابد. نتایج کانی شناسی خاک نیز نشان داد که مقدار کانی های غالب بخش رس شامل ایلایت، اسمکتایت ، کلرایت و کانی مختلط کلرایت – اسمکتایت در کاربری دیم بیشتر از کاربری جنگل می باشد.