سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

بتول یزدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی نیکبخت – استادیاران گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
نعمت اله اعتمادی – استادیاران گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این پژوهش اثر ۶ غلظت مختلف هومیک و فولویک اسید در محلول غذایی بر ویژگیهای رشد و زمان گلدهی گل ژربرا رقم لوردس بررسی گردید. کاربرد فولویک اسید ( ۵۰ میلیگرم در لیتر) باعث افزایش تعداد گل به میزان ۷۲/۹ درصد در مقایسه با شاهد شد. همچنین کاربرد مواد هوموسی اگرچه توانست قطر گل را افزایش دهد اما بر وزن گل، قطر و طول دمگل تأثیری نداشت. از سوی دیگر اگرچه این مواد بر مدت زمان شروع تیمار تا برداشت اولین گل بی تأثیر بود، اما باعث جلوانداختن زمان گلدهی گل ژربرا شد. تیمار ۴۰ میلیگرم در لیتر هومیک اسید+ ۶۰ میلیگرم در لیتر فولویک اسید باعث کاهش زمان برداشت گل (از زمان ظهور جوانه گل) به مدت ۱۶/۳۳ روز در مقایسه با شاهدگردید. به نظر میرسد که اثر مثبت مواد هوموسی بر افزایش جذب عناصر غذایی باعث افزایش تعداد و قطر گل و جلو انداختن گلدهی گردید.