مقاله اثر مواجهه با استرس مزمن ناهمگن ترتیبی در مادران باردار بر رفتار درد ناشی از آزمون فرمالین در فرزندان بالغ موش صحرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم آذر ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۶۴۰ تا ۱۶۴۸ منتشر شده است.
نام: اثر مواجهه با استرس مزمن ناهمگن ترتیبی در مادران باردار بر رفتار درد ناشی از آزمون فرمالین در فرزندان بالغ موش صحرایی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس مزمن چندگانه
مقاله دوران بارداری
مقاله درد
مقاله آزمون فرمالین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجایی فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: ارمی الهه
جناب آقای / سرکار خانم: اژدری زرمهری حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: استرس های گوناگون موجود در طبیعت بر مادر باردار موجب تاثیراتی بر فرزند وی خواهد شد. استرس های ناهمگن ممکن است به طور بهتری اثرات استرس مزمن را بر رفتار دردی در فرزندان نشان دهد. در این تحقیق، اثر استرس ناهمگن مزمن در دوره بارداری بر رفتارهای دردی فرزندان در موش صحرایی با استفاده از آزمون فرمالین مطالعه شد.
روش ها: در این پژوهش، حیوانات در دوگروه با و بدون استرس ناهمگن مزمن تقسیم بندی شدند و فرزندان آن ها در هر گروه، به دو گروه نر و ماده تقسیم گردیدند. استرس ناهمگن مزمن شامل محرومیت غذایی، محرومیت از آب، استرس بی حرکتی، بی حرکتی در دمای ۴ درجه سانتی گراد، شنای اجباری و استرس اجتماعی برای گروه های استرسی از روز ۹ تا ۱۹ بارداری اعمال شد و از آزمون فرمالین روی فرزندان، به عنوان مدل درد التهابی استفاده شد.
یافته ها: استرس ناهمگن مزمن، در موش های صحرایی نر باعث افزایش رفتارهای دردی در بخش ابتدایی و در موش های صحرایی ماده، باعث افزایش رفتارهای دردی در بخش انتهایی فاز ۲ آزمون فرمالین شد.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که قرار گرفتن در معرض استرس ناهمگن مزمن در موش نر و ماده سبب افزایش وابسته به جنس رفتارهای دردی آزمون فرمالین می شود. پیشنهاد می گردد که مدل استرس ناهمگن ترتیبی می تواند در شبیه سازی و ارزیابی مکانیسم های پایه استرس در دوران بارداری بر رفتارهای درد فرزندان مفید باشد.