سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، اراک، ایران
مسعود گماریان – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک
غلامرضا نادری – مربی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک ایر
امیرحسین بقائی – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران

چکیده:

کود دامی بی آنکه زیانی برای خاک های کشاورزی داشته باشد، باعث حاصلخیزی و توان بیشتر آن می شود. یکی از دلایل مهم استفاده از مواد آلی جلوگیری از آلودگی خاک و آب، بوسیله ی مواد شیمیایی می باشد. زیرا کود های آلی فرآورده های طبیعی اصیل و بدونخطر هستند که به تنهایی می توانند برای پایداری کشاورزی مناسب باشند، هر چند که وجود فلزات سنگین در این گونه ترکیبات می تواند باعث افزایش غلظت فلز سنگین از جمله کادمیوم در خاک و به دنبال آن آلودگی منابع آبهای زیرزمینی شود. استفاده از کود گاوی صرف نظر از آنکه زیان و خطرات سویی در کشاورزی و امور مرتبط بر آن ندارد از طرفی می تواند به عنوان فاز جذبی مناسبیبرای کاهش قابلیت دسترسی گیاهان به فلزات سنگین موجود در خاک از جمله کادمیوم مورد استفاده قرار گیرد. . بر این اساس اثر کودگاوی بر غلظت کادمیوم در گیاه دارویی همیشه بهار( Calendula officinalis ) در خاکی با ۵۲ مگا گرم در هکتار کود گاوی غنی شده با کادمیوم ( ۰ و۵و۱۰و۱۵و۲۰و۳۰و۴۰و۸۰ میلی گرم کادمیوم در کیلوگرم) بر میزان غلظت کادمیوم توسط گیاه همیشه بهار که از گیاهان دارویی است به صورت یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به صورت یک آزمایش گلدانی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت و پس از برداشت گیاهان غلظت کادمیوم در شاخساره و ریشه آنها با استفاده از دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد. که بیشترین و کمترین غلظت کادمیوم قابل عصاره گیری درساقه گل همیشه بهاربه ترتیب مربوط به تیمار های C0Cd80 وC25Cd5 می باشد. بیشترین مقدار کادمیوم قابل عصاره گیری در ریشه گیاه همیشه بهار مربوط به تیمار ۰Cd80 و کمترین مقدار آن مربوط به C25Cd5 می باشد. بر اساس نتایج این پژوهش مقدار جذب کادمیوم توسط گیاه همیشه بهار در حضور کود گاوی به طور معنی داری کمتر از خاک شاهد ( بدون کود گاوی) بود