سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم مکی زاده تفتی – دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی، دانشگاه تبریز و کارشناس موسسه تح
محمدرضا چایی چی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
صفر نصراله زاده – عضو هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کر
کاظم خاوازی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور، تهران

چکیده:

در این تحقیق اثر منابع مختلف نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه شوید در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای آزمایش شامل کود شیمیایی اوره، کود زیستی (مخلوطی ازدو باکتری ازتوباکتر و آزوسپیریلوم) و تلفیق کود زیستی با ۵۰ درصد کود شیمیایی و شاهد بود. نتایج نشان دادارتفاع بوته، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه تحت تاثیر منابع مختلف نیتروژن قرار گرفته و بالاترین میزان این صفات مربوط به کاربرد کود شیمیایی بود هرچند بین این تیمار و کاربرد کود زیستی به همراه ۵۰ درصد کود شیمیایی اختلاف معنی داری مشاهده نشد. کاربرد منابع مختلف نیتروژن سبب افزایش معنی دار شاخص برداشت نسبت به شاهد شده و بالاترین شاخص برداشت مربوط به تلفیق کود زیستی و ۵۰ درصد کود شیمیایی بود، اگرچه بین این تیمار و کاربرد کود شیمیایی و کود زیستی به تنهایی اختلاف معنی داری مشاهده نشد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که کاربرد کودهای زیستی در ترکیب با مقادیر کمتر از میزان توصیه شده کود شیمیایی اوره در بهبود صفات کمی و کیفی گیاه دارویی شوید تاثیر مثبتی داشته و بجای مصرف مداوم کود شیمیایی می توان بااستفاده بهینه از نهاده های زیستی در راستای کشاورزی پایدار و کاهش آلودگی ناشی از مصرف کود شیمیایی نیتروژنی اوره گام برداشت